Damar Tanıma 1 Yıl Daha Ertelendi!

damar-tanima24 Mayıs 2013 CUMA günü Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelikte Damar Tanıma Sistemi 1 yıl ertelenmiştir.
Resmî Gazete

Sayı : 28656

YÖNETMELİK

Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLȊ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/5/2012 tarihli ve 28296 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde geçen “özürlüler” ibareleri “engelliler”, “özürlü” ibareleri “engelli”, “özür” ibareleri “engel” ve “özürlünün” ibaresi “engellinin” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Doğal afetler veya çeşitli nedenlerle Bakanlık, valilik ya da kaymakamlıkça alınacak tatil kararları nedeniyle yapılamayan eğitimler öncelikle ay içerisinde bunun mümkün olmaması durumunda takip eden ayda yapılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) Devam zorunluluğu bulunan okullarda kayıtlı olan zorunlu eğitim çağındaki engelli bireyin eğitimine devam etmesi,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde geçen “bir yıl” ibaresi “iki yıl” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.