Otizm Orkestrası ve Korosu, “Biz Bize Paylaşımlar” etkinliğinde sahne aldı.

otizm-orkestrasiOtizm hastalar?ndan kurulu ?zmir Otizm Orkestras? ve Korosu, “Biz Bize Payla??mlar” etkinli?inde sahne ald?.

?zmir ?l Sa?l?k M�d�rl�?� Ara?t?rma ve Sa?l???n Geli?tirilmesi ?ubesince d�zenlenen “Biz Bize Payla??mlar” etkinli?i ?bn-i Sina Salonu�nda yap?ld?.

Otizm ve benzeri �zel durumlar?, ailelerin kavrama s�recini �zetleyen hikayenin sunumuyla ba?layan etkinlikte, ?zmir Otizm Derne?i ile Devlet effects of trenbolone Tiyatrosu, Opera ve Bale �al??anlar? Yard?mla?ma Vakf? (TOBAV) i?birli?iyle kurulan, ?zmir Otizm Orkestras? ve Korosu konser verdi.

Etkinlikte, en k���k �yesi 5, en b�y�k �yesi de 21 ya??nda otizm hastas? ki?ilerden olu?an orkestra ve koronun konserinin ard?ndan “�ocuk Ergen Sa?l??? ve Kronik Hastal?klar” konulu sunum da yap?ld?.

Kaynak: Avrupa Gazete