Prof. Dr. Üstün Öngel “Hiperaktivite tanısı konulan çocuklara kokaine eş değer ilaç veriliyor”

tip-dunyasinda-hiperaktivite-tartismasiPsikolog Prof. Dr. Üstün Öngel’in “Hiperaktivite tanısı konulan çocuklara kokaine eş değer ilaç veriliyor” açıklaması tartışmaya neden oldu. Tartışmaya diğer psikologlar da katıldı. Meslektaşlarından bir kısmı Öngel’i destekledi, bir kısmı ise şiddetle karşı çıktı.

Prof. Dr. Üs­tün Ön­geltıp dün­ya­sı­nı ka­rış­tı­ran açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. Hi­pe­rak­ti­vi­te di­ye bir has­ta­lık ol­ma­dı­ğı­nı ifa­de eden Prof. Dr. Üs­tün Ön­gel, ço­cuk­la­ra okul­lar­da hi­pe­rak­ti­vi­te teş­hi­si ko­nul­ma­sı uy­gu­la­ma­sı­nı eleş­tir­di.

8 YIL­DA 10 KAT ART­TI

Okullarda has­ta­ne­ye git­me­si tav­si­ye edi­len öğ­ren­ci sa­yı­sı­nın her ge­çen yıl art­tı­ğı­nı sa­vun­an Öngel, “2003 yı­lın­da 10 bin ço­cu­ğa ‘hi­pe­rak­ti­vi­te’ teş­hi­si ko­nu­luyor ve ko­ka­in­le eş­de­ğer özel­lik­le­ri ka­nıt­lan­mış ilaç ve­ri­li­yor­du. Bu rakam 2011 yı­lın­a kadar 10 kat arttı” de­di. Ön­gel, hi­pe­rak­ti­vi­te ta­nı­sı ko­nul­ma­sı­nın rant amaç­lı ol­du­ğu­nu id­di­a et­ti.Ön­ge­l’­in açık­la­ma­la­rıy­la or­ta­ya çı­kan tar­tış­ma­ya mes­lek­taş­la­rı da ka­tıl­dı.

PSİ­Kİ­YAT­RİST PROF. DR. KE­REM DOK­SAT

Hi­pe­rak­ti­vi­te dik­kat ek­sik­li­ği­dir ve bu ilaç­la te­da­vi edi­li­yor. Suis­ti­ma­le açık olan ilaç­lar ol­du­ğu için bu du­rum­dan rant sağ­la­mak is­te­yen ki­şi­ler ola­bi­li­yor.

DOÇ. DR. OS­MAN ABA­LI:

Eği­tim­ci­le­r her ba­şa­rı­sız ço­cu­ğa hi­pe­rak­ti­vi­te tanısı koyuyor. Bu kolaya kaçmaktır. Bazı mes­lek­taş­la­rı­mız da ço­cu­ğa he­men ilaç ve­ri­yor. Bu du­rum­dan ilaç fir­ma­la­rı ge­lir sağ­lıyor.

TIBBİ BİR HASTALIK

Ço­cuk ve Er­gen Psi­ki­yat­ri­si Uz­ma­nı Nes­lim Gü­ven­de­ğer: Ço­cuk­lar­da mey­da­na ge­len hi­pe­rak­ti­vi­te tan­si­yon ve şe­ker has­ta­lı­ğı gi­bi ke­sin­li­ği ka­nıt­lan­mış bir has­ta­lık­tır. Hi­pe­rak­ti­vi­te ta­nı­sı ko­nul­muş  ço­cuk­lar­da da cid­di sı­kın­tı­lar mey­da­na ge­lir. Bu açık­la­ma­yı ya­pan ki­şi­ de sa­nı­rım he­kim
de­ğil.

Kaynak: BUGÜN GAZETESİ